Upozornenie

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_10(október), Vydané dňa: 16. 11. 2008

Upozorňujeme všetkých prijímateľov dotácií z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom v roku 2008 na povinnosť predložiť vyúčtovanie použitia dotácie.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Brezová pod Bradlom č. 2/2007, § 5 a článku 3 ods. 2 uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie sú prijímatelia dotácie povinní do 30 dní po zrealizovaní aktivity, na ktorú bola dotácia poskytnutá, najneskôr do 15. 12. 2008 predložiť vyúčtovanie použitia poskytnutej dotácie. V prípade


nepredloženia vyúčtovania do 15. 12. 2008 sú prijímatelia povinní poskytnutú dotáciu v plnej výške vrátiť na bankový účet Mesta Brezová pod Bradlom č. 460253900/5600 alebo do pokladne MsÚ Brezová pod Bradlom. Vyúčtovania predložené po stanovenom termíne nebudeme akceptovať. Formulár na vyúčtovanie je zverejnený na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom (www.brezova.sk), v časti: dokumenty, na stiahnutie – tlačivá a formuláre – oddelenie finančné, správy daní a poplatkov. V prípade nejasností alebo problémov kontaktujte Ing. Noskovú - tel.č.: 034/6942227, mail: noskova@brezova.sk