Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

III. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2009 bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 27. 8. 2009 uznesením č. 107/2009 a je v úplnom znení spolu s komentárom zverejnená na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom www.brezova.sk


Príjmová časť (v tis. €)
- príjmy spolu ............................... 3 021
v tom:
bežné príjmy
    - daň z príjmov (podielové dane).. 1 222
    - daň z nehnuteľnosti .................. 259
    - miestne dane a poplatky ............. 135
    - príjmy z majetkových účastí a vlastníctva .. 191
    - platby za tovary a služby .............. 28
    - správne poplatky a pokuty .............33
    - vlastné príjmy rozpočtových organizácií ... 22
    - iné bežné príjmy ........................... 8
    - bežné granty a transfery ............. 559
kapitálové príjmy
    - predaj budov ................................. 3
    - kapitálové granty a transfery ......... 12
príjmy z finančných operácií
    - prevod zostatku hospodárenia z rez. fondu . 314
    - prevod nevyčerpaných prostriedkov z min. roku ..5
    - prevody z fondov .......................... 13
    - úver .......................................... 217

Výdavková časť (v tis. Sk)
- výdavky spolu ........................ 2 978
v tom:
bežné výdavky
    - výdavky verejnej správy ................ 539
    - finančná oblasť ............................... 5
    - mestská polícia ........................... 102
    - hasičský zbor ............................... 53
    - správa a údržba ciest ..................... 25
    - odpadové hospodárstvo .................. 30
    - bývanie a obč. vybavenosť............... 78
    - zdravotné stredisko ........................ 12
    - rekreačné a športové služby ........... 33
    - mestská knižnica .......................... 36
    - vysielacie a vydavateľské služby ..... 33
    - kultúra, obrady, príspevky na kultúru a cirkvám .. 92
    - materské školy a školské jedálne pri MŠ .. 239
    - základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD) .. 657
    - základná umelecká škola .............. 157
    - centrum voľného času ..................... 20
    - sociálna oblasť (KD, ZOS, stavovanie dôchodcov, opatrovateľská služba, sociálna pomoc, dávky v hmotnej
      núdzi, ubytovňa Piešťanská ul.) ................. 54
    - príspevok technickým službám ...... 229
    - ostatné bežné výdavky .................... 52
kapitálové výdavky
    - výdavky verejnej správy .................... 42
    - hasičský zbor ................................. 11
    - chata Bradlo ..................................... 1
    - odpadové hospodárstvo .................... 28
    - bývanie a obč. vybavenosť............... 367
    - zdravotné stredisko ......................... 10
    - školstvo ......................................... 43
    - klub dôchodcov ................................ 3
finančné operácie
    - splácanie úverov a leasingu .............. 27

Ing. Jana Nosková – ved. odd. finančného, správy daní a poplatkov