2007_08(august)

Vyššie životné minimum a zmeny v sociálnych dávkach

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.  Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.Výška súm životného minima je od 1. júla 2007 upravená na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 291/2007 Z. z. o úprave súm životného minima nasledovne:

1. suma 4.980, - Sk sa upraví na sumu 5.130, - Sk, v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (t.j. platná suma životného minima bude zvýšená o 150,-Sk),

2. suma 3.480,-Sk sa upraví na sumu 3.580, - Sk, v prípade ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu (t.j. platná suma bude zvýšená o 100,-Sk),

3. suma 2.270,-Sk sa upraví na sumu 2.340,- Sk, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa (t.j. platná suma bude zvýšená o 70,-Sk).

Informácia pre verejnosť o zmene výšky rodinných dávok, dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Dňa 1. septembra 2007 nadobudne účinnosť niekoľko legislatívnych zmien, ktorými vláda Slovenskej republiky upravila výšku štátnych sociálnych dávok určených predovšetkým rodinám s deťmi. Platná legislatíva umožňuje vláde každoročne k 1. septembru upraviť štátne sociálne dávky so zohľadnením miery rastu inflácie a rastu životných nákladov a v závislosti od možností štátneho rozpočtu.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 321/2007 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku sa upravila výška rodičovského príspevku zo sumy 4 440 Sk mesačne na sumu 4 560 Sk mesačne. Keďže rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ho vyplatia rodičom v novej sume po prvýkrát v mesiaci október za mesiac september.

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa zvýšil aj jednorazový príspevok na pohreb, a to zo sumy 2 300 Sk na 2 400 Sk.

Občanom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám spoločne s nimi posudzovanými sa s cieľom zabezpečenia základných životných podmienok a poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Vláda Slovenskej republiky môže v súlade s platnou legislatívou vždy k 1. septembru kalendárneho roka upraviť výšku dávky a príspevkov. V nadväznosti na vyššie uvedenú možnosť sa upravili sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, a to na základe zohľadnenia rastu inflácie pre rok 2007, resp. rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností vzhľadom na jednotlivé skupiny.

Nariadením vlády SR č. 377/20007 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, sa zvýšili pevné sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov priznané občanom v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška základnej dávky sa upravila:
- pre jednotlivca bez detí zo sumy 1 640 Sk na
1 680 Sk mesačne,
- pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi z 2 630 Sk na
2 800 Sk mesačne,
- pre jednotlivca s 5 a viac deťmi z 3 900 Sk na
4 100 Sk mesačne,
- pre dvojicu bez detí zo sumy 2 850 Sk na
2 910 Sk mesačne,
- pre dvojicu s 1 až 4 deťmi z 3 890 Sk na
4 000 Sk mesačne
- pre dvojicu s 5 a viac deťmi z 5 210 Sk na
5 360 Sk mesačne.

Uvedeným nariadením sa zároveň zvyšuje aj dávka pre tehotnú ženu, ktorá sa spoločne posudzuje s občanom v hmotnej núdzi, z pôvodnej sumy 350 Sk na 370 Sk mesačne. Táto dávka patrí aj fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a preukáže potvrdením príslušného pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.

Nariadením sa upravuje aj výška jedného z príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to príspevku na bývanie:
- pre jednu osobu zo sumy 1 460 Sk na
1 490 Sk mesačne,
- pre jednu a viac osôb zo sumy 2 300 Sk na
2 350 Sk mesačne.

Výška ostatných príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ostala nezmenená: príspevok na zdravotnú starostlivosť je 60 Sk mesačne, aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne a ochranný príspevok je 1 900 Sk mesačne. Aktivačný príspevok sa nezvýšil z dôvodu straty motivácie zamestnať sa. V nadväznosti na to sa neupravila ani suma ochranného príspevku. Pri zdravotnom príspevku sa valorizácia pri prepočte neprejavila, vzhľadom na nízke percento inflácie.

Motiváciu občanov v hmotnej núdzi môžu zlepšiť aj nové aktívne opatrenia trhu práce v rámci pripravovanej novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, aplikované s cieľom zvýšenia ich zamestnateľnosti a možností zamestnania a predchádzaniu rizikám vylúčenia z trhu práce.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú vyplácať od septembra 2007 upravené štátne sociálne dávky oprávneným osobám bez podania žiadosti o ich zvýšenie.

Bc. Eva Ušiaková, pov. ved. odd. soc., školstva a kultúry


[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasov: 4] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 09. 2007 | 7917 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server