2009_08(august)

Kalendárium

LICHNER, Ján – národný buditeľ, evanjelický farár (pseudonym: Ján Blažej, nar. 25. 5. 1882 v Blažovciach, zomrel 26. 9. 1964 v Bratislave – 45. výr. úmrtia). Vyštudoval teológiu v Bratislave, štúdium dokončil na univerzite v Rostocku. Za kňaza bol ordinovaný 7. 8. 1907 biskupom dr. Baltíkom. Ako kaplán pôsobil v Starej Turej, potom nasledovalo 42-ročné pôsobenie na Brezovej vo funkcii evanjelického farára a konseniora. Ako odborne a všeobecne vzdelaný kňaz sa s plnou energiou pustil do národnoosvetovej práce. Stal pri zrode spolu s Júliusom Markovičom

Hospodárskej banky, neskôr bol členom vedenia Slovenskej národnej strany a jej evenjelického cirkevného výboru. Bol tiež členom Slovenskej národnej rady v Nitre. Roku 1919 založil a stal sa riaditeľom meštianskej školy na Brezovej, bol prvým slovenským riaditeľom prvej slovenskej meštianky na Slovensku. J. Lichner podporoval stavbu a budovanie škôl na kopaniciach, uctievanie významných osobností a stavbu pomníkov (Hurbanov a Husov pomník, Štefánikova mohyla), inštalovanie pamätných tabúľ, stavbu Národného domu Štefánikovho, zakladanie cirkevných a kultúrnych inštitúcií a spolkov, napr. Matice, Živeny, Sokola, Červeného kríža, Evanjelického spevokolu a pod. Výrazne sa prezentoval aj ako spisovateľ, bol autorom náboženskej spisby, najmä próz, kázní a pohrebných rečí. Písal aj vlastivedné práce, divadelné hry na revolučné hurbanovské námety. Od roku 1926 bol redaktorom Knižnice evanjelickej mládeže a neskôr časopisu Evanjelický kazateľ. Svoje články a kázne – bolo ich okolo 150 – uverejňoval v Národných novinách, Slovenskom týždenníku, Cirkevných listoch, v novinách Slobodný Slovák, Noviny spod Bradla. Počas 2. svetovej vojny sa aktívne zapojil aj do miestneho protifašistického odboja. Za osobný prínos v protifašistickom odboji mu bol udelený Československý vojnový kríž 1939 a Pamätná medaila SNP. S nástupom režimu „diktatúry proletariátu“ nastúpili aj Lichnerove problémy – nútený odchod do penzie, ktorú prežíval s dcérami v Bratislave, pochovaný je na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí.
REPTA, Ján – partizánsky veliteľ (nar. 8. 9. 1914 na Brezovej – 95. výr. nar., zomrel 13. 1. 1999 na Brezovej). Je známy ako veliteľ partizánskej skupiny pôsobiacej v okolí Brezovej. Do ilegálneho protifašistického odboja sa zapojil roku 1942. Pomáhal českým občanom pri tajných prechodoch na Západ a sovietskym vojakom utekajúcim z nemeckých zajateckých táborov k partizánom na východnom Slovensku. Spolupracoval najmä s partizánskou skupinou Čapajev. Potom pôsobil v II. partizánskej brigáde Milana Rastislava Štefánika, ktorá operovala v oblasti Turca. Bol zástupcom jej veliteľa. Do aktívneho ozbrojeného boja proti fašizmu vstúpil v čase SNP. Založil partizánsku skupinu - oddiel, nesúcu jeho meno a patriacu do zostavy spomenutej partizánskej brigády. Jeho skupina pôsobila v Malých a Bielych Karpatoch, najmä v podbradliansko-podjavorinskom kraji. Spolu so sovietskymi vojskami sa podieľal na oslobodení Brezovej v noci zo 6. na 7. apríla 1945. Za partizánsku činnosť mu bol udelený Rad SNP 1. triedy, Československý vojnový kríž 1939, medaila Za chrabrosť, kríž Za vernosť 1939 - 1945, Rad hviezdy ČSSR a Rad práce. Informácie o J. Reptovi boli uverejnené v Novinkách spod Bradla č. 1, rok 2009, s. 11.
ŠTEFÁNIK, Ivan – verejný činiteľ, právnik (nar. 9. 9. 1889 na Brezovej – 120. výr. nar., zomrel 1. 2. 1979 v Bratislave). Vyštudoval právo na univerzite v Budapešti. Roku 1912 získal titul doktora práv. Do vzniku ČSR pracoval ako advokátsky koncipient. V rokoch 1919 – 1928 pôsobil na župnom úrade v Nitre, nasledovala práca prednostu mestského notárstva (1929-1930) a policajného riaditeľstva (1931-1935) v Košiciach. Počas druhej svetovej vojny bol pracovníkom, potom do roku 1948 predsedom Najvyššieho správneho súdu. Po vojne zastával ďalšie významné funkcie. Bol povereníkom spravodlivosti (1945-1947) a povereníkom techniky (1947-1949) v Bratislave. Od roku 1949 žil na dôchodku. Počas druhej svetovej vojny sa aktívne zapojil do ilegálneho protifašistického odboja, od roku 1943 bol príslušníkom Šrobárovej skupiny. Počas SNP bol členom povstaleckej SNR, bol poradcom delegácie SNR pre oslobodené územie, s ktorou pred ústupom povstania odletel do ZSSR. Bol jedným zo zakladateľov Strany slovenskej obrody, do roku 1964 jej reprezentantom v parlamente a členom jej ústredných orgánov. Po vojne bol vyznamenaný Radom SNP a Československým vojnovým krížom 1939. Roku 1969 mu udelili Rad práce.

Spracovala: A. Fedorová

Súvisiace články:
Kalendárium (23.12.2009)
Kalendárium (06.11.2009)
Kalendárium (20.10.2009)
Kalendárium (17.08.2009)
Kalendárium (20.06.2009)
Kalendárium (06.05.2009)
Kalendárium (22.04.2009)
Kalendárium (17.03.2009)
Kalendárium (22.02.2009)
Kalendárium (19.12.2008)
Kalendárium (16.11.2008)
Kalendárium (17.10.2008)
Kalendárium (18.09.2008)
Kalendárium (13.08.2008)
Kalendárium (15.07.2008)
kalendárium (15.06.2008)
Kalendárium (17.05.2008)
Kalendárium (18.04.2008)
KALENDÁRIUM (15.03.2008)
Kalendárium (14.02.2008)
Kalendárium (21.12.2007)
KALENDÁRIUM (15.11.2007)
KALENDÁRIUM - október (12.10.2007)
KALENDÁRIUM - august (14.08.2007)
Kalendárium - jún (24.07.2007)
Kalendárium - júl (21.07.2007)
| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 2508 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server