2009_08(august)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania  štvrtého riadneho mestského zastupiteľstva 27. 8. 2009.
MsZ schválilo:

- návrhovú komisiu, zapisovateľku a overovateľov zápisnice,
- prevod nehnuteľností,
- VZN č. 3/2009 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta 


Brezová pod Bradlom,
- VZN č. 4/2009, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 4.2.-2009/01 ROP na realizáciu projektu Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice, Brezová pod Bradlom,
- návrh investičných akcií na realizáciu od 1. 9. 2009,
- použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania,
- použitie prostriedkov Fondu rekultivácie skládky,
- prijatie úveru v celkovej výške 450 000,- € na úhradu kapitálových výdavkov - rekonštrukcia ciest a chodníkov – Ul. J. Kráľa, Ul. Štúrova (vr. časti Záhumnie), okolo zdravotného strediska (vr. mosta) , infraštruktúru sídlisk Dolné lúky a D. Jurkoviča – vybudovanie nových parkovacích miest a ďalšej infraštruktúry,
- III. zmenu rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2009 s pripomienkou: výdavky rozpočtu v časti bežné výdavky rozp. org. ZŠ- Školská jedáleň pri ZŠ - znížiť o 9 582 € na sumu 90 000 €,
- Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyz. a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom,
- Rokovací poriadok mestskej rady.
MsZ zrušilo:
- VZN č. 1/97 o fonde rozvoja bývania mesta Brezová pod Bradlom,
- uznesenie č. 11/2006, bod 3/a) zo dňa 21. 06. 2006,
- uznesenie č. 37/2000, bod b) zo dňa 08. 03. 2000.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení tretieho riadneho MsZ zo dňa 25. 6. 2009 a prvého mimoriadneho MsZ zo dňa 2. 7. 2009, 
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 25. 6. 2009 do 27. 8. 2009,
- informáciu o činnosti klubu dôchodcov za rok 2008 a činnosť do 31. 8. 2009,
- informáciu o činnosti mestskej knižnice za rok 2008, I. polrok 2009 a plán práce na rok 2009,
- informáciu o činnosti centra voľného času za I. polrok 2009,
- prehľad zrealizovaných investičných akcií mesta od 1. 1. 2009 do 1. 8. 2009,
- informáciu o vykonanej II. zmene rozpočtu mesta,
- ukončenie funkcie člena Dozornej rady v spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN, a.. s. Brezová pod Bradlom, delegovaného za Mesto Brezová pod Bradlom,
- informáciu o plnení rozpočtu mesta v príjmovej a výdavkovej časti za I. polrok 2009,
- monitorovaciu správu k 30. 6. 2009.
MsZ zvolilo:
- v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, verejným hlasovaním do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Vieru Pánikovú.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 2830 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server