2007_11(dvojčíslo)

Mestská rada

MsR zasadala 15. 11. 2007 a na svojom zasadnutí sa zaoberala:
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková uskutočnila kontrolu plnenia prijatých uznesení na MsZ dňa 25.10.2007,
- informáciou o priebežnom plnení rozpočtu mesta k 30.09.2007, ktorú spracovala Ing. Nosková, vedúca odd. finančného, správy daní a poplatkov. Hospodárenie mesta za 9 mesiacov možno hodnotiť pozitívne. Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta vzrástol približne o 5,5 mil. Sk. Celkové príjmy mesta sú splnené na 75% a celkové výdavky mesta na 57%.

- informáciou o stave a riešení pohľadávok a záväzkov mesta k 30.09.2007. Daňové pohľadávky sú za neuhradenú daň z nehnuteľností, komunálny odpad, za psa, alkoholické nápoje, užívanie verejného priestranstva. Najstaršie nedoplatky sú z roku 1998 vo výške Sk 4 895,-. Nedaňové pohľadávky sú z neuhradeného nájmu za byty a nebytové priestory, spotrebovanú energiu v prenajatých priestoroch, uloženie odpadu na skládkach. Najstaršie nedaňové pohľadávky sú z roku 2003 vo výške Sk 162 014,-
Záväzky mesta sú len do lehoty splatnosti, dostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta umožňuje ich úhradu. Ku dňu 30.09.2007 má mesto úvery vo výške Sk 5 615 728,-.
- informáciou o príprave inventarizácie majetku mesta k 31.12.2007. Riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta bude vykonaná ku dňu 31.12.2007. Oddelenie finančné, správy daní a poplatkov pripravuje podklady k inventarizácii a pracuje na odstraňovaní problémov a chýb konštatovaných audítorkou. Pripravuje smernicu na vykonanie inventarizácie. Na jej základe bude menovaná ústredná inventarizačná komisia a čiastkové inventarizačné komisie. Fyzické inventúry sa uskutočnia v druhej polovici decembra 2007 a v prvej polovici januára 2008,
- informáciou o činnosti komisií pri MsZ, Aktívu pre občianske záležitosti v roku 2007.
Správu o činnosti jednotlivých komisií zriadených pri MsZ za obdobie 9 mesiacov predložili predsedovia komisií písomne.
1. Komisia pre ochranu verejného poriadku
Správu predložil Bc. Peter Majerčík – predseda komisie. Komisia pracuje pravidelne, každé dva mesiace, v zmysle plánu činnosti. Na svojich zasadnutiach prijala stanoviská a úlohy, odporúčania k problematike PCO, PHSR, I. zmene rozpočtu mesta, protipovodňovým opatreniam, činnosti MHZ, k podnetom Dušana Marka zo Štátnej ochrany prírody SR s porušovaním zák. č. 543/2002 Z.z., rajonizácii mesta na výkon služby príslušníkov MsP, zabezpečeniu areálu ZŠ Dolné lúky a pod.
2. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
Správu predložila Mgr. Alžbeta Rechtorisová – predsedníčka komisie. Činnosť komisie bola zameraná na prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských a športových podujatí vždy na nadchádzajúci štvrťrok.
3. Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a dopravy
Správu predložil Ing. Milan Malek – predseda komisie. Komisia sa na svojich zasadnutiach zaoberala návrhmi prevodu nehnuteľností, žiadosťami o prestavbu a úpravu rodinných domov, dopracovaním územného plánu, návrhom výstavby nového obchodného centra CBA, riešením nových parkovacích miesta v meste a pod.
4.Komisia pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie
Správu predložil Ing. Ján Repta – predseda komisie. Komisia na zasadnutiach vypracovala odporučenia, resp. zásadné pripomienky k VZN, I. a II. zmene rozpočtu, k vykonanému auditu mesta, auditu TS, a spoločností so 100% účasťou mesta, k záverečnému účtu mesta za rok 2006, zaoberala sa majetkom mesta, zabezpečením prechodu na euro v meste a organizáciách mesta.
5. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a družobných stykov
Správu predložila Ing. Mirka Matušovičová – predsedníčka komisie. Komisia odporúča naďalej podporovať partnerstvá s mestami v ČR, FR.
6. Komisia pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Správu predložil Ing. Štefan Žídek – predseda komisie. Komisia zasadala iba jedenkrát, a to na podnet upozornenia zmeny v znení zákonov týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy.
Komisia pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky – Ing. Slavka Bajzová a podnikania a regionálneho rozvoja – Ing. Ľuboš Valášek správy nepredložili.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti
Správu vypracovala Alena Slobodová - matrikárka. ZPOZ okrem zabezpečovania obradov (sobáše, uvítania detí do života, rozlúčka so zosnulými) sa podieľa aj na príprave a realizácii kultúrno-spoločenských výročí a udalostí v meste. Z dôvodu zvýšenia počtu občianskych obradov – rozlúčky so zosnulými navrhuje doplniť počet účinkujúcich. Taktiež je potrebné doriešiť priestory v obradnej miestnosti – zriadiť miestnosť na úpravu nevesty a prípravu bábätiek na zápis.
Ďalej sa MsR prerokovala:
a) primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila členov MsR s ponukou Bytového podniku Brezová, spol. s r.o. na odpredaj tepelných technológií a príslušenstva (list Doc. Vidlára, jedného z konateľov spoločnosti BPB zaslaný primátorke a poslancom MsZ). Informovala o uskutočnených rokovaniach so štatutárnymi zástupcami 3 spoločností, ktoré prejavili záujem o odkúpenie obchodného podielu v spoločnosti BPB. Súčasné stanovisko mesta sa nachádza v rovine snahy o zachovanie náležitého vplyvu na riadenie spoločnosti vyrábajúcej a distribujúcej teplo a TÚV v meste Brezová pod Bradlom. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková ďalej informovala, že nasledujúce rokovania budú smerovať k dosiahnutiu tohto cieľa, teda mesto nemá záujem zbavovať sa vlastného majetkového podielu, prípadne vlastného majetku súvisiaceho s výrobou a distribúciou tepla. O výsledku rokovaní bude informovať na najbližšom zasadnutí MsR a MsZ,
b) primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila so žiadosťou Futbalového klubu ŠVS BRADLAN, Športová 723, Brezová pod Bradlom o mimoriadnu dotáciu z rozpočtovej rezervy mesta vo výške Sk 100 000,- na zabezpečenie materiálneho vybavenia mužstiev združených v FK.
MsR odporúča žiadosť prerokovať na MsZ dňa 13.12.2007,
c) primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila s návrhom na realizáciu investičných akcií
v roku 2008 a predpokladané náklady. Oddelenie regionálneho rozvoja pripravuje návrh projektu na využitie objektu býv. MŠ na Nám. 7. apríla na voľnočasové centrum všetkých vekových kategórií, výstavbu detských ihrísk zameraných na rôzne športy a pod.,
d) Mgr. Jana Dekánková predniesla požiadavku občana, ktorý chcel informáciu o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov nielen v zariadení reštaurácie U sváka Ragana. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková prizvala k tejto problematike ved. finančného odd. Ing. Janu Noskovú, ktorá vysvetlila, že stravovanie dôchodcov je určitá forma sociálnej pomoci. Je potrebné vypracovať VZN, v ktorom bude určené - komu a za akých podmienok sa bude finančný príspevok dôchodcom poskytovať. V náväznosti na VZN bude potrebné uzatvoriť zmluvu s dodávateľom služby a následne zmluvy s dôchodcami, ktorí budú mať záujem o príspevok.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 2602 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server