2008_05(máj)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania druhého mimoriadneho mestského zastupiteľstva 22. 05. 2008
MsZ schválilo:
- program rokovania MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013,


oblasť podpory I.5. Rozvoj cezhraničného turizmu na realizáciu projektu 4CYKLOREGIO, ktorý je realizovaný pre mesto Brezová pod Bradlom a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, zabezpečenie realizácie projektu 4CYKLOREGIO po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, spolufinancovanie projektu 4CYKLOREGIO vo výške 5 % z oprávnených výdavkov na projekt, t. j. 5 565,60 EUR z celkových nákladov projektu 407 007,54 EUR, uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemkov so subregiónom Pod Bradlom,
- podanie žiadosti na projekt  Prihraničné športovo-kultúrne areály  v rámci aktuálnej výzvy Operačného programu cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Prioritná os 1 – Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, ktorý je realizovaný v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na spolufinancovanie projektu s názvom  Prihraničné športovo-kultúrne areály. Z celkových nákladov projektu aktivity Brezovej pod Bradlom predstavujú sumu 5 422 095,805 Sk s DPH. Počas realizácie projektu bude 95 % z uvedenej sumy priebežne refundovaných, spolufinancovanie, ktoré bude použité na aktivitu projektu  Areál voľnočasových aktivít  v Brezovej pod Bradlom a bude financovaný z Operačného programu cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Prioritná os 1 – Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce.

MsZ zobralo na vedomie:
- výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod Bradlom za r. 2007 a podnikateľský zámer Technických služieb mesta Brezová pod Bradlom s pripomienkami komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie, komisie podnikania a regionálneho rozvoja,
- skončenie pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnancom p. Jaroslavom Ciranom, riaditeľom Technických služieb mesta Brezová pod Bradlom ku dňu 31.05.2008,
- výsledok hospodárenia spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová pod Bradlom za r. 2007 s pripomienkami komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie a komisie podnikania a regionálneho rozvoja,
- výsledok hospodárenia spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom za r. 2007 s pripomienkami komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie a komisie podnikania a regionálneho rozvoja, podnikateľský zámer spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom s výhradami zámer dopracovať a doplniť,
- výsledok hospodárenia spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod Bradlom za r. 2007 s pripomienkami komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie a stanoviskom dvoch členov dozornej rady spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod Bradlom,
- plnenie uznesení MsZ č. 68 a 144/2007 uložených hlavnému kontrolórovi mesta bez pripomienok,
- koncepciu plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského záchranného zboru a obecných hasičských zborov,
- žiadosť spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a.s. Brezová pod Bradlom o dotáciu z rozpočtu mesta a neschválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre spoločnosť Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod Bradlom. Mesto Brezová pod Bradlom bude participovať na organizovaní 1. Majstrovstiev Slovenska v plážovej hádzanej dorastu v dňoch 14. - 15. 6. 2008 v Brezovej pod Bradlom.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3401 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server