2009_06(jún)

Mestské zastupitežstvo

Z rokovania tretieho riadneho mestského zastupitežstva dňa 25. 6. 2009
MsZ schválilo:
- návrhovú komisiu, zapisovatežku a overovatežov zápisnice,
- špecifikáciu pozemkov k Zmluve o nájme súboru nehnutežných a hnutežných vecí uzavretej podža ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení, §§ 663 a nasl. a §§ 721 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky


zákonník) v znení neskorších predpisov a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov zo dňa 15.07.2008 medzi účastníkmi Mestom Brezová pod Bradlom ako prenajímatežom a Hetech Services, a.s., Mlynské nivy č. 61, 827 11 Bratislava, IČO 35 966 289 a Prvá ružinovská spoločnos, a.s., Mlynské nivy č. 61, 827 11 Bratislava, IČO 35 768 266 ako spoločnými nájomcami a jej dodatkov v k. ú. Brezová pod Bradlom,
- VZN č. 2 /2009 o opatrovatežskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby,
- prijatie úveru v celkovej výške 216 840,- € (6 532 521,84 Sk) na úhradu kapitálových výdavkov,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu Revitalizácia centra mesta Brezová pod Bradlom, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom,
- Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom,
- Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- združenie finančných prostriedkov na prefinancovanie projektu Zriadenie spoločnej informačnej kancelárie pre kopaničiarsky a horňácky región – 1. česko-slovenská informačná vo výške 1,26 € na obyvateža podža stavu k 1.1.2009,
- Plán zasadnutí a činnosti MsZ na II. polrok 2009.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení druhého riadneho MsZ zo dňa 23. 4. 2009,
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 23. 4. 2009 do 25. 6. 2009,
- informáciu o činnosti v oblasti CO a COO v r. 2008 a r. 2009,
- informáciu o činnosti Mestského hasičského zboru Brezová pod Bradlom v r. 2008 a v 1. polroku 2009,
- informáciu o činnosti Mestskej polície Brezová pod Bradlom v r. 2008,
- v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov správu hlavného kontrolóra o výsledku z vykonanej a ukončenej kontroly v subregióne Pod Bradlom,
- vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady v spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN, a.. s. Brezová pod Bradlom, delegovaného za Mesto Brezová pod Bradlom,
- v súlade s § 18a bod 8 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra k 31. 8. 2009,
- správu o stave vymáhania pohžadávok od 25. 9. 2008.
MsZ poverilo:
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú zastupova Mesto Brezová pod Bradlom, ako jedného z akcionárov, na VZ spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod Bradlom a neschváli účtovnú závierku za rok 2008 spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod Bradlom,
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú, ako zástupcu Mesta Brezová pod Bradlom, schváli účtovnú závierku za rok 2008 na VZ spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom,
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú, ako zástupcu Mesta Brezová pod Bradlom, schváli účtovnú závierku za rok 2008 na VZ spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová pod Bradlom,
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú, ako zástupcu Mesta Brezová pod Bradlom, schváli účtovnú závierku za rok 2008 na VZ spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom.
MsZ presunulo:
- návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009 na termín vožby nového hlavného kontrolóra,
- v zmysle prijatého uznes. č. 40/2009 zo dňa 23. 4. 2009 Podnikatežský zámer príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod Bradlom na najbližšie zasadnutie MsZ po ukončení PN riaditeža TS.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupitežstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupitežstvo (18.09.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupitežstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.03.2009)
Mestské zastupitežstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupitežstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupitežstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupitežstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupitežstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupitežstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupitežstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupitežstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupitežstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEźSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupitežstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3183 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Prida komentár | Informačný e-mailVytlači článok | Zdroj: T. Malková
Čitatelia

Užívatežské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateža!

Vyhžadávanie

Vyhžada textRozšírené vyhžadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skráti, redakčne upravi, neuverejni. Zodpovednos za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavatež nezaručuje pravdivos informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu by ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server