2008_09(september)

Názory / komentáre

...niekoľko slov k článku Jozefa Ďuriša z minulého čísla Noviniek
19.09.2008 som uskutočnil stretnutie s pánom Jozefom Ďurišom z Brezovej pod Bradlom, pričom sme prediskutovali uverejnený článok, ktorý sa týkal dopravného značenia v meste.
P. Ďurišovi bolo vysvetlené, že mestská polícia príjíma poznatky od občanov mesta v rôznych oblastiach života a tieto potom odstupuje k priamemu vybaveniu na vecne príslušné oddelenia MsÚ. V tomto konkrétnom prípade odd.


výstavby, územného plánu a životného prostredia - ako cestnému správnemu orgánu .
Pri stretnutí bol p. Ďuriš oboznámený i o tom, že toho času sa na okresnom dopravnom inšpektoráte schvaľuje nové dopravné značenie, ktoré navrhla odborne spôsobilá firma a táto spracovala i pasportizáciu dopravného značenia v našom meste (celostné a jednotné riešenie niekoľko rokov iniciujeme), pričom boli odovzdané i poznatky mestskej polície a občanov mesta, okrem iného medzi nimi bolo aj doplnenie dodatkovej tabuľky celková hmotnosť 3,5 t /E5/ na Garbiarsku ulicu.
Pri stretnutí s p. Ďurišom som uviedol i to, že na problematiku dopravného značenie na Garbiarskej ulici MsP upozorňovala príslušné oddelenie už dlhodobejšie, taktiež na chýbajúce, poškodené, nevyhovujúce značenia po celom meste. Denne sa stretávame so sťažnosťami občanov na celkové dopravné značenie. Je ťažké zo strany príslušníkov polície riešiť jednotlivé udalosti v doprave, ak dopravné značenia sú zle viditeľné (reflexná povrchová úprava značiek, výška stĺpika, viditeľnosť, umiestnenie a pod.), ako i z dôvodu nárastu počtu dopravných prostriedkov hustoty dopravy, nedostatku parkovacích miest a pod. 
V článku bola pripomienka i k dopravnému značeniu Ulice Štverník, konkrétne na dopravnú značku „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“ /B5/ s dodatkovou tabuľkou 3,5 t /E5/, pričom také isté dopravné značenie je aj v smere do obce Bukovec, no tu o uvedené dopravné značenie požiadal Obecný úrad Prietrž a Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne žiadosti vyhovel.
S pánom Ďurišom sme problematiku podrobne prebrali, pričom bolo vysvetlené, že prieťahy v riešení boli, respektíve sú na iných súčastiach, na ktoré poznatky a pripomienky mestskej polície i samotných občanov mesta smerovali.
Na samý záver by som rád dodal, že verím, že ak príde k samotnému schváleniu ODI Trenčín a doplneniu dopravného značenia v meste, tak to bude prospešné pre občanov nášho mesta.

za MsP Roman Kozubík


Nepáčilo sa mi... a iné
Dňa 25. septembra 2008 som sa zúčastnil rokovania mestského zastupiteľstva v Brezovej p. Br. ako občan. Jedna naša spoluobčianka okrem iného položila primátorke otázku, aký bol dôvod vypovedania zmluvy zo strany mesta Bytovému podniku Brezová s.r.o. Primátorka na túto otázku odmietla zodpovedať. Mne sa to nepáčilo. Na tomto rokovaní bol prítomný i Martin Lenobel, konateľ uvádzanej spoločnosti, ktorý by v prípade potreby po vyjadrení primátorky, predpokladám, zareagoval a prispel k objasneniu situácie.
Ďalšie:
Myslím, že by bolo žiaduce, aby sa občania mesta cez naše noviny dozvedeli, aké aktivity robí vedenie mesta a predsedkyňa Rady školy pre zachovanie strednej školy na Brezovej. I to, aká je spolupráca vedenia mesta s vedením uvádzanej školy v záujme jej zachovania.

Ďuriš Jozef
Partizánska ul.

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2369 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server