2007_08(august)

Z rokovania MsZ 23. 08. 2007

Augustového zasadnutia MsZ sa zúčastnilo 12 poslancov, ktorí schválili a prerokovali nasledovný program:

 • správu o činnosti mestskej rady za obdobie od 28. 06. do 23. 08. 2007, ktorú predniesol zástupca primátorky mesta Ing. Ľuboš Valášek, zobralo MsZ na vedomie bez pripomienok,

 • so správou o plnení prijatých uznesení MsZ zo dňa 28. 06. 2007 oboznámila prítomných JUDr. Anna Danková, primátorka mesta, s konštatovaním, že uznesenia sa priebežne plnili, resp. sú v plnení,

 • MsZ zobralo na vedomie informáciu a obrazovú prezentáciu nových poznatkov o minulosti Brezovej prednesenú Matúšom Valihorom. Nové poznatky sú zverejnené i na webovej stránke nášho mesta,

 • MsZ schválilo plnenie rozpočtu mesta v príjmovej a výdavkovej časti za I. polrok 2007 bez pripomienok,

 • MsZ zobralo na vedomie informáciu o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Brezová pod Bradlom za I. polrok 2007, uložilo riad. TS zosúladiť súčasný stav hospodárenia s platnou legislatívou a ukončiť nájomné zmluvy, ktoré sú v rozpore so zákonom,

 • MsZ zobralo na vedomie informáciu o stave na úseku odpadového hospodárstva a schválilo návrh zámeru mesta pre ďalšie obdobie zriadiť skládku stavebného odpadu v lokalite „Valkech járek“ s predpokladanými nákladmi Sk 350 000,-,

 • MsZ zobralo na vedomie predloženú písomnú informáciu o hospodárení a činnosti spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s. za rok 2006 a požaduje doložiť doklady: výročná správa, súvaha, výsledovka, daňové priznanie, stanovisko DR, stanovisko audítora, stanovisko k potrebným finančným zdrojom na realizáciu investičného zámeru v roku 2007,

 • MsZ schválilo I. zmenu Organizačnej štruktúry mestského úradu, orgánov mesta, mestom založených spoločností a spoločností s majetkovou účasťou mesta,

 • MsZ schválilo prevody nehnuteľností,

 • MsZ zrušilo VZN č. 8/2004 Pravidlá času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom. Návrh na zrušenie VZN vyplynul z výsledku vykonanej previerky

Okresnou prokuratúrou Trenčín, zameranej na stav zákonnosti postupu a rozhodovania obcí pri prijímaní VZN regulujúcich podnikateľskú činnosť,

 • MsZ zrušilo VZN č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta ( účinné od 13. 07. 2005 – zák. č. 583/2004 Z. z.) a zároveň schválilo VZN č. 2/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom,

 • MsZ schválilo správu hlavného kontrolóra mesta o činnosti a výsledkoch vykonaných kontrol za I. polrok 2007 a uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu plnenia opatrení, prijatých na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o činnosti a výsledkoch vykonaných kontrol za I. polrok 2007,

 • MsZ schválilo Lyžiarskemu klubu BRADLAN Brezová pod Bradlom poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta vo výške Sk 20 000,-,

 • MsZ odporučilo realizovať úpravu navrhovaných parkovísk – Sídl. Záhumnie, pri MŠ na Garbiarskej ul., pri MŠ z Bukovskej cesty, chodník na Vajanského ul., 2 ks retardérov na Baraneckej ul., miestnu komunikáciu na Hornom rade pri bytových domoch 935 a 944,

 • MsZ zobralo na vedomie informáciu z poslaneckého dňa uskutočneného 03. 08 .2007,

 • MsZ zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie konateľky v obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová pod Bradlom Ing. Alžbety Karlíkovej, vzdanie sa funkcie konateľky v obchodnej spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom Ing. Jany Noskovej a Mgr. Jany Dekánkovej a uložilo zástupcovi primátorky mesta Ing. Ľubošovi Valáškovi predložiť návrhy nových konateľov v obchodných spoločnostiach na septembrové zasadnutie MsR i MsZ,

 • MsZ zobralo na vedomie informáciu firmy EUROTREND so sídlom v Šali o možnosti získať finančné prostriedky EÚ potrebné na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických a právnických osôb na území mesta Brezová pod Bradlom. Zavedenie zberu bude povinné zo zákona od 01. 01. 2010. Uložilo riaditeľovi TS Brezová pod Bradlom urobiť prieskum firiem, ktoré sa zaoberajú tvorbou projektov a získavaním finančných prostriedkov z fondov EU určených na odpadové hospodárstvo, podľa najlepšie vyhodnotenej ponuky realizovať projekt,

 • MsZ prerokovalo žiadosť ZŠ Brezová pod Bradlom, zastúpenú riaditeľom školy, o zmenu rozpočtu mesta, uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu dodržania zmluvných podmienok v zmluve o dielo s fi PROMONT Plus, s. r. o. ,Červeník,

 • MsZ na základe prijatého uznesenia č. 85/2007 zo dňa 28. 06. 2007 preveriť možnosti v rozpočte mesta pre poskytnutie navýšenia nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta pre p. Ivana Jakeša na účasť vo svetovej motocyklovej súťaži Lisabon - Dakar v dňoch 05. 01. - 20. 01. 2008 MsZ schválilo poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2007 vo výške Sk 50 000,- a na základe novej žiadosti p. Jakeša pre rok 2008 ďalších Sk 50 000,- .

MsR zasadala 16. 08. 2007

 • zaoberala sa prípravou programu zasadnutia MsZ dňa 23. 08. 2007,

 • odporučila riad. TS, aby v spolupráci s MsÚ, odd. finančným, správy daní a poplatkov doriešil problematiku vyberania poplatkov za užívanie verejného priestranstva, prenájom verejného priestranstva a prenájom pozemkov. MsR poukázala na problémy súvisiace s ukladaním a zneškodňovaním drobného stavebného odpadu pochádzajúceho od právnických osôb na skládke Dieliky,

 • po prerokovaní návrhov prevodu nehnuteľností, ktoré boli doplnené stanoviskom komisie výstavby, odporučila MsZ tieto schváliť, avšak nesúhlasila s odpredajom pozemku v lokalite Mäsiarová z dôvodu zachovania lesa,

 • k žiadosti Lyžiarskeho klubu Bradlan Brezová pod Bradlom o poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta sa vyjadril Ing. Ľuboš Valášek, ktorý je vo výbore LK. Vysvetlil dôvod žiadosti a ozrejmil aj prácu LK,

 • po prehodnotení návrhu investičných akcií - úpravy miestnych komunikácií, chodníkov, oporných múrov a parkovísk MsR odporučila MsZ schváliť investičné akcie – parkoviská, chodníky, MK a v ul. Baranecká osadiť 2 retardéry spolu v predpokladaných nákladoch Sk 1 391 826,-

 • Mgr. Rechtorisová prezentovala pripomienky z uskutočneného poslaneckého dňa 03. 08. 2007. Ku každej z jednotlivých požiadaviek, resp. pripomienok odpovedala primátorka mesta JUDr. Anna Danková, ktorá aj ozrejmila zavedenie poslaneckých dní, ich poslanie, na ktorých by mali poslanci odpovedať na otázky a pripomienky občanov a priamo ich riešiť s občanmi. Nezodpovedané otázky a pripomienky odovzdať na MsÚ, ktoré budú riešiť príslušní zodpovední pracovníci mesta, prípadne i v spolupráci s inými dotknutými organizáciami. Jednotliví vedúci oddelení budú odpovedať na konkrétnu problematiku príslušnému občanovi,

 • zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie konateľky v MsL, s.r.o. Ing. Karlíkovej, v spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana, spol. s r.o. Ing. Noskovej a Mgr. Dekánkovej,

 • primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila prítomných členov MsR s prípravou Brezovského jarmoku, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. a 25. 08. 2007, na ktorý všetkých zároveň i pozvala, ďalej oboznámila i s návštevou z družobného mesta Paulhan, ktorú organizuje Asociácia priateľov Francúzska,

 • primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila členov MsR s listom Bytového podniku Brezová, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom, v ktorom je vyjadrenie (stanovisko) k vystúpeniu primátorky mesta v miestnej televízii o výpovedi nájmu s BPB. BPB je ochotné rokovať o vyriešení problematiky,

 • riad. TS p. Jaroslav Ciran predložil písomnú ponuku spol. EUROTREND o možnosti získať finančné prostriedky EÚ na projekt - zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických a právnických osôb na území mesta.


Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 13. 09. 2007 | 2279 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server