2009_01(január)

Zaostrené na správanie

Na polročnej klasifikačnej porade ZŠ sa okrem tradičného oboznamovania a schvaľovania výchovno-vyučovacích výsledkov v jednotlivých triedach rozoberal aj nový Metodický pokyn č. 1/2009 z 23. decembra 2008, ktorý platí od 13. januára 2009. Na základe čl. 1 (Zásady hodnotenia) môže škola hodnotiť žiakov 1. až 4. ročníka buď slovne, alebo známkami. Výsledky v jednotlivých predmetoch sa pri slovnom hodnotení vyjadrujú štyrmi stupňami: dosiahol(a) veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky. Zmena nenastáva pri

 klasifikovanej forme, naďalej zostáva v platnosti päť stupňov: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný a nedostatočný.
Živú, dlhú a plodnú diskusiu vyvolal medzi prítomnými vyučujúcimi článok 3 (Hodnotenie prospechu a správania), podľa ktorého sa nielen menia názvy jednotlivých stupňov hodnotenia správania, ale zároveň sa presne špecifikujú hranice, ako sa môže žiak ohodnotený príslušným stupňom správať. Podľa uvedeného metodického pokynu boli následne prehodnotené navrhované známky zo správania. Pedagogická rada napokon udelila všetky stupne: 4. st. (neuspokojivé) jednému žiakovi, 3. st. (menej uspokojivé) dvom žiakom, 2. st. (uspokojivé) štyrom žiakom, ostatní žiaci majú veľmi uspokojivé správanie. Za menej závažné priestupky bolo udelených 20 výchovných opatrení, z toho 1 výchovné opatrenie na prvom stupni.
Tohtoroční školáci budú mať na vysvedčeniach opätovne zavedené tzv. celkové hodnotenie - a to na konci I. a II. polroku. Ide o formulky, ktoré na svojich vysvedčeniach nájdu súčasní rodičia našich žiakov: prospel(a) s vyznamenaním, prospel(a) veľmi dobre, prospel(a), neprospel(a). Pozor však - hoci sa celkové hodnotenie vzťahuje na priemer známok z povinných vyučovacích predmetov, prihliada sa aj na správanie.

J. Reptová

Súvisiace články:
Pozerajte našimi očami (23.12.2009)
Naše rozprávkovo (23.12.2009)
MVP aj v ZŠ Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Obzrime sa za šk. rokom 2008/09 (18.09.2009)
Prvýkrát pod novým vedením (18.09.2009)
Cena Spoločnosti M. R. Štefánika putovala na ZŠ Brezová (20.06.2009)
Rozvíjame talent a tvorivosť (20.06.2009)
Brezovské atletické hry (20.06.2009)
Zápis budúcich prváčikov (22.02.2009)
Predškoláci u prvákov (22.02.2009)
Slepá ulica... alebo stop závislostiam (20.12.2008)
Voda je náš kamarát (19.12.2008)
Literárne tvorivé dielne v základnej škole (16.11.2008)
Ocenenie interpretácie našich ôsmakov (17.10.2008)
Deň eura v základnej škole (17.10.2008)
Od septembra bez mobilov (18.09.2008)
Školské povinnosti a ranné vstávanie v plnom prúde (18.09.2008)
Prváci a piataci podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu (18.09.2008)
Ukončenie školského roka (16.07.2008)
Široko-ďaleko jediní (15.06.2008)
Čestné uznanie žiakom VII. A od Ministerstva školstva SR (15.06.2008)
Dvestotisíc pre ZŠ prekážkovým behom (15.06.2008)
Poďakovanie (15.06.2008)
Budú z nás novinári (15.06.2008)
Poďakovanie (17.05.2008)
Od povestí k rozprávkam (18.04.2008)
Nie je tabuľa ako tabuľa (18.04.2008)
Sympózium nádejných lekárov (18.04.2008)
Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2008/2009 (14.02.2008)
Super návšteva z Očovej (14.02.2008)
Stretnutie generácií (14.02.2008)
Už sa vody nebojíme (14.02.2008)
Kresbou proti diskriminácii (21.12.2007)
Vodníci aj na brezovských vodných hladinách (21.12.2007)
Vysypané z aktovky ZŠ (21.12.2007)
Bezplatné jazykové kurzy v základnej škole (15.11.2007)
Strašiškola (15.11.2007)
Októbrové súvislosti (z literárnej tvorby žiakov) (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (doplnenie) (12.10.2007)
Začali sme exkurziou u južných susedov (13.09.2007)
Vo vynovených priestoroch (13.09.2007)
Maľovali sme priamo na jarmoku (13.09.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu od školy (pokračovanie) (13.08.2007)
Vysypané z aktovky prvostupniarov (23.07.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu do školy (23.07.2007)
Takto sa učíme (23.07.2007)
Stretávka po 40-tich rokoch (23.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2228 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server